Kantzoner för pollinerare och rovinsekter

Vi ser hur viktiga våra biotoper är
och sökte via Nyköpings kommun stöd från LONA.
Stödet ges av Jordbruksverket och hanteras av Länsstyrelsen och kan sökas av kommun för lokalt stöd.

Vårt mål är att skapa fler biotoper
redan nästa år. Vi vill visa ännu bättre resultat och sprida intresset för blommande biotoper i både odlingsmark och trädgårdar.

Projekt maj 2020 - mars 2021
"Inom projektet kommer åtgärder för att gynna biologisk mångfald och vilda pollinatörer utföras. I projektet kommer lantbrukarnas miljöåtagande att öka genom att så in fler blommande remsor i åkerlandskapet. Projektet vill även skapa ett engagemang och ett arbetsätt som gynnar biologisk mångfald, detta kommer göras genom information, fältvandringar och workshops till markägare och allmänhet."